دنیای تمام ادم ها چه کوچک چه بزرگ مثل اشکال هندسیستبعضی ادمها دنیای مثلثی دارند حداکثر نام چند نفر را در زنگیشان ثبت میکنند بعضی دنیای چهار گوش دارند شگرد عمل دربرابر عمل را انتخاب میکنند و تا زمانی که برایشان بستنی نخری برایتان ادامس نمی خرند بعضی هم یک دنیای دایروی با شعاع متغیر دارتد خوش به حالشان

/ 3 نظر / 3 بازدید
مريم

ببخشيد آقای روح الله شما چرا اينقدر برای نظر دادن عجله داريد ؟ خيلی هم درست ميگه .معلومه در کمال صبر و تامل نوشته شده .